ACTIE KERKBALANS 2023

           Aan de bewoner(s) van dit adres in de
   Parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen

 


Beste Parochianen,

Actie Kerkbalans gaat weer van start en hierbij vragen wij uw aandacht voor de normale exploitatie van de kerk en de parochie.
De begroting voor 2022 is helaas waarheid geworden en behoorlijk dramatisch geworden. De inkomsten van de gezinsbijdrage zijn in 2022 wel redelijk op peil gebleven. Daarvoor onze hartelijke dank!  Bijgaand treft u een beknopt financieel verslag aan. Het huishoudboekje van de kerk heeft helaas ook te maken gekregen met bizar stijgende prijzen en niet alleen van energie. Net als bij u is het inflatiepercentage heel hoog. Daarom vragen wij u om uw bijdrage eveneens te verhogen met wat binnen uw huishoudbeurs mogelijk is.  

Renovatie van onze kapel van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstaand.
De renovatie is bijna afgerond en eind april hopen wij met een officiële inzegening onze kapel weer in gebruik te kunnen nemen.

Verwarming kerk.
Door de enorm hoge energieprijzen hebben we helaas in 2022 geen kerk kunnen warm stoken met Kerstmis.
Wij hebben besloten om de verwarming niet te vervangen maar wel te laten repareren zodat hij de komende jaren weer mee kan. Een vervanging is niet mogelijk omdat daarmee zeer hoge kosten gepaard zullen gaan.

Kerkbijdrage
Met alleen een waarderende bijdrage kan onze parochie niet in stand worden gehouden. Daarom vragen wij u mee te doen met de kerkbijdrage om de enorm gestegen normale jaarlijkse lasten van onze parochie te kunnen betalen. Gelukkig worden talloze uitgaven opgevangen door de inzet van vele vrijwilligers. Zonder hen zouden de kosten niet op te brengen zijn. Er is gewoonweg geld nodig om ook uw parochie draaiende te houden. De parochiecommissie en uw pastoor waarderen in het bijzonder diegenen die al mee doen aan de kerkbijdrage of anderszins onze parochie steunen. Dank u wel.

De kerkbijdrage is vrijwillig. Elk bedrag is welkom. Indien uw bijdrage minimaal € 80,- per jaar is, dan hoeft u niet te betalen voor een trouw- of rouw- c.q. jubileumdienst. Voor wie niet met de kerkbijdrage meedoet, zijn de kosten conform het geldende tarief. (De kerkbijdrage wordt door de belastingdienst – onder voorwaarden – aangemerkt als een gift.) Wij vragen u om toch zeker te overwegen om dit jaar uw bijdrage te verhogen naar kunnen. Dit is op vrijwillige basis en wij zullen u er zeer dankbaar voor zijn.

Betaling per bank of giro
Uw kerkbijdrage kunt u betalen op bankrekeningnummer NL94RABO01403.01.879  ten name van de Parochie Ospel met vermelding van “kerkbijdrage 2023”. Met dank aan allen die het werk in onze parochie financieel en/of anderszins steunen. Voor informatie of wijzigingen kunt u contact opnemen met
dhr. J. Hermans tel: 0495-633786.

Parochiecommissie Parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Ospel,

Uw pastoor A. Koumans o.m.i.

BEKNOPT FINANCIEEL VERSLAG PAROCHIE OSPEL

De belangrijkste inkomsten van UW PAROCHIE zijn de bijdragen door de parochianen aan de gezinsbijdrage en de collectes.

De gezinsbijdrage vanaf 2020 tot en met 2022 zijn als volgt:

2020     € 32.885,56

2021     € 32.896,91

2022     € 31.675,84

 De opbrengst van de collectes voor de jaren 2020 tot en met 2022 zijn als volgt:

2020     €   5.831,79 -/- € 503,62(afdracht wereldkerk) = € 5.328,17

2021     €   6.145,79 -/- € 800,00(afdracht wereldkerk) = € 5.345,74

2022     €   8.038,42

 Verder heeft de Parochie nog inkomsten uit H. Missen, huwelijken, uitvaarten en overige diensten, alsmede inkomsten uit begraafplaats en giften.

Daartegenover staan natuurlijk ook uitgaven.

Voor de jaren 2020 tot en met 2022 waren de uitgaven voor de energiekosten als volgt:

2020     €    6.653,43

2021     €  12.006,02

2022     €  17.992,77 Dit komt door de hoge voorschotten

Verder zijn de uitgaven voor de Parochie: de salarissen, sociale lasten, onkostenvergoedingen, huishouding, onderhoud gebouwen, kosten H. Missen, beheerskosten, zakelijke lasten en verzekeringen (€ 9.241,39), verplichte en vrijwillige bijdragen, koren, misdienaars, vrijwilligers en de kosten van de pastorie.

De resultaten van de exploitatie (inkomsten minus lasten) over de jaren 2020 tot en met 2022 zijn als volgt:

2019    € 12.087,00 negatief

2020    €   6.638,33 negatief

2021    € 14.526,83 negatief

2022    € 26.995,58 negatief

De kerk is een plek die inspireert. De boodschap, de sacramenten zoals de doop, de gemeenschap, het gebouw, ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef de inspiratie door. Geef aan Kerkbalans. Door betrokken te zijn in woord en daad bouwt u aan uw gemeenschap. U geeft om door te geven.

  

ZO HOUDT U UW KERK IN BALANS