Actie kerkbalans 2021

Actie Kerkbalans gaat weer van start en hierbij vragen wij uw aandacht voor de normale exploitatie van de kerk en de parochie. Wat hebben we met z’n allen een bizar 2020 achter de rug. Voor sommige een heel vervelend jaar omdat ze voortaan iemand zullen moeten missen of omdat werk of bedrijf helemaal tot stilstand kwam. Iedereen is wel op de een of andere manier geconfronteerd met Corona. Gelukkig konden veel mensen en bedrijven een beroep doen op de overheid en kon men toch de eindjes aan elkaar knopen. Helaas geldt dit niet voor onze parochie. De jaarstukken over 2020 zien er helemaal niet geweldig uit en ons tekort is behoorlijk opgelopen. De inkomsten uit collectes en H. Missen zijn maar een klein percentage van de opbrengsten in voorgaande jaren. Maar ondanks Corona zijn de inkomsten van de gezinsbijdrage wel redelijk op peil gebleven. Daarvoor onze hartelijke dank! Bijgaand treft u een beknopt financieel verslag aan.

Renovatie van de H. Hartbeeldengroep en de Kapel van de O.L. Vrouw Altijddurende Bijstand.
Met enige vertraging zal dit voorjaar de renovatie van de H. Hartbeeldengroep worden uitgevoerd. Ook de Kapel aan de Klaarstraatzijweg zal dit jaar worden gerenoveerd. Hoewel wij proberen via subsidies deze onkosten te dekken, lukt dit lang niet altijd en hebben wij ook uw bijdrage nodig.

Kerkbijdrage
Met alleen een waarderende bijdrage kan onze parochie niet in stand worden gehouden. Daarom vragen wij u mee te doen met de kerkbijdrage om de normale jaarlijkse lasten van onze parochie te kunnen betalen. Gelukkig worden talloze uitgaven opgevangen door de inzet van vele vrijwilligers. Zonder hen zouden de kosten niet op te brengen zijn.
Er is gewoonweg geld nodig om ook uw parochie draaiende te houden. De parochiecommissie en uw pastoor waarderen in het bijzonder diegenen die al meedoen aan de kerkbijdrage of anderszins onze parochie steunen.
Dank u wel.

De kerkbijdrage is vrijwillig. Elk bedrag is welkom. Indien uw bijdrage minimaal € 80,- per jaar is, dan hoeft u niet te betalen voor een trouw- of rouw- c.q. jubileumdienst. Voor wie niet met de kerkbijdrage meedoet, zijn de kosten
€ 440,- c.q. € 275,-.(De kerkbijdrage wordt door de belastingdienst – onder voorwaarden – aangemerkt als een gift.)

Betaling per bank of giro
Uw kerkbijdrage kunt u betalen op bankrekeningnummer NL94RABO01403.01.879 ten name van de Parochie Ospel met vermelding van “kerkbijdrage 2021”. Met dank aan allen die het werk in onze parochie financieel en/of anderszins steunen. Voor informatie of wijzigingen kunt u contact opnemen met dhr. J. Hermans tel: 0495-633786.

Parochiecommissie Parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Ospel,

Uw pastoor A. Koumans o.m.i.

Beknopt financieel verslag Parochie Ospel

De belangrijkste inkomsten van UW PAROCHIE zijn de bijdragen door de parochianen aan de gezinsbijdrage en de collectes.

De gezinsbijdrage vanaf 2018 tot en met 2020 zijn als volgt:

2018 € 35.037,26

2019 € 33.144,81

2020 € 32.885,56

De opbrengst van de collectes voor de jaren 2018 tot en met 2020 zijn als volgt:

2018 € 10.032,02

2019 € 9.983,32

2020 € 5.831,79 -/- € 503,62(afdracht wereldkerk) = € 5.328,17

Verder heeft de Parochie nog inkomsten uit H. Missen, huwelijken, uitvaarten en overige diensten, alsmede inkomsten uit begraafplaats, rente en giften.

Daartegenover staan natuurlijk ook uitgaven.

Voor de jaren 2018 tot en met 2020 waren de uitgaven voor de energiekosten als volgt:

2018 € 10.925,00

2019 € 10.580,24

2020 € 6.653,43

Verder zijn de uitgaven voor de Parochie: de salarissen, sociale lasten, onkostenvergoedingen, huishouding, onderhoud gebouwen, kosten H. Missen, beheerskosten, zakelijke lasten en verzekeringen (8.482,07), verplichte en vrijwillige bijdragen, koren, misdienaars, vrijwilligers en de kosten van de pastorie.

De resultaten van de exploitatie (inkomsten minus lasten) over de jaren 2016 tot en met 2018 zijn als volgt:

2017 € 18.721,97 negatief

Dit komt doordat we de wijzerplaten opnieuw hebben laten vergulden en revisie van het uurwerk hebben laten doen, alsmede de verlichting hebben vernieuwd. Hiervoor was geen reservering gedaan.

2018 € 10.941,70 negatief

Hierin zitten ook de extra kosten in verband met de restauratie van de kerktoren.

2019 € 12.087,00 negatief

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. Dit zal ook uit de jaarcijfers blijken. Minder opbrengst van collectes en minder kosten voor energie. Maar toch behoorlijk wat vaste lasten.

De kerk is een plek die inspireert. De boodschap, de sacramenten zoals de doop, de gemeenschap, het gebouw, ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef de inspiratie door. Geef aan Kerkbalans. Door betrokken te zijn in woord en daad bouwt u aan uw gemeenschap. U geeft om door te geven.

Zo houdt u uw kerk in balans