Eervol ontslag pastoor Koumans

EERVOL ONTSLAG PASTOOR KOUMANS OSPEL

 

Bij brief van vicaris-generaal Mgr. R.H.M. Maessen van 14 april jl. verleent de bisschop van Roermond mgr. Smeets aan pastoor A.E.W. Koumans per 1 mei 2023 eervol ontslag als pastoor van de parochie O.L. Vrouw Onbevlekt ontvangen te Ospel en de parochies Nederweert, Budschop en Nederweert-Eind, waar hij als priester werkzaam was. Het ontslag is het gevolg van het bereiken van de 80-jarige leeftijd die voor pastoors geldt.

De vicaris-generaal schrijft onder meer : “Sinds 1992 hebt u in de parochie te Ospel de verantwoordelijkheid gedragen voor de pastorale zorg. Uw nabijheid en medeleven met de parochianen zijn voor velen ongetwijfeld een grote steun geweest. De aanvaarding van dit pastoraat was zeker niet eenvoudig maar ook hebt u vruchten en de zegeningen van uw werk mogen zien dat steeds gebeurde in samenwerking met kerkbestuur en andere vrijwilligers. Ook wil ik niet uw aandacht voor de zieke mens thuis én in het ziekenhuis ongenoemd laten”.

 

Vooralsnog “onze pastoor”. 

 

We gaan geen afscheid organiseren. In overleg met de vicaris-generaal, pastoor Sebastiaan van Nederweert en de parochiecommissie blijft pastoor Koumans vooralsnog op vrijwilligersbasis de zielzorg en missen, trouwmissen, uitvaarten en doopsels te Ospel verzorgen. Pastoor Sebastiaan verleende hem daartoe mandaat. Ook de pastorale zorg in het St. Jansziekenhuis te Weert blijft hij doen.

Als “emeritus pastor” (rustend pastoor) blijft hij nog wonen in de pastorie. Al de lasten zoals huur, gas, stroom en water worden door zijn kloosterorde, de Oblaten van Maria, betaald. Het salaris van de parochie vervalt, wel ontvangt hij – naast AOW – nog een toelage van zijn orde.

 

31 jaar pastoor.

 

Op 48-jarige leeftijd werd kloosterbroeder André Koumans – hij runde de boerderij van het klooster Ravensbos te Valkenburg – priester gewijd en benoemd tot pastoor te Ospel. In het toen nog overwegend agrarische Ospel voelde hij zich al gauw thuis en werd hij alom gewaardeerd en op handen gedragen. Het leidde tot een vruchtbare samenwerking in de parochie en binnen de Ospelse dorpsgemeenschap.

Pastoor Koumans heeft op een heel bijzondere, persoonlijke wijze inhoud gegeven aan de uitoefening van zijn ambt en zich daarnaast met grote betrokkenheid ingezet voor zijn parochie, parochianen, organisaties en medemensen die een beroep op hem doen. In de kerkelijke liturgie streefde hij steeds naar plechtige, feestelijke vieringen met vocale en instrumentale muziekbegeleiding. In onze parochie en daarbuiten bestaat algemene en grote waardering voor pastoor Koumans, die in de coronajaren op hoogfeestdagen herhaaldelijk vieringen via Nederweert24 in de huiskamers liet brengen.

Zijn uitzonderlijke verdiensten vonden waardering bij de toekenning van de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau in 2011, de Kolderpin van de gemeente Nederweert in 2020 en de Erepenning van de gemeente Nederweert bij zijn 30-jarig pastoraat in 2022.

 

De vicaris-generaal wenst pastoor Koumans “nog voldoende vitaliteit toe om zijn priesterlijke diensten aan te bieden waar nodig is en gevraagd wordt”. De Parochiecommissie sluit zich hier graag bij aan en spreekt zijn grote waardering uit voor de voortzetting van het pastoraat door mijnheer pastoor.
Mei 2023,  Sjef Geuns.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *