Actie kerkbalans 2024

Parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen

 

Beste Parochianen,

Actie Kerkbalans gaat weer van start en hierbij vragen wij uw aandacht voor de normale exploitatie van de kerk en de parochie.
De begroting voor 2024 ziet er gelukkig weer wat positiever uit. De inkomsten van de gezinsbijdrage zijn in 2023 iets toegenomen. Daarvoor onze hartelijke dank!  Bijgaand treft u een beknopt financieel verslag aan. Het huishoudboekje van de kerk heeft helaas nog steeds te maken met stijgende prijzen. Net als bij u is het inflatiepercentage nog hoog. Daarom vragen wij u om uw bijdrage te verhogen met wat binnen uw huishoudbeurs mogelijk is.  

Renovatie van onze kapel van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstaand.
De renovatie is afgerond in 2023 en hiermee kan de kapel weer jaren mee. Het blijft een mooi monument en aandenken aan ons verleden. In de meimaand wordt er nog wekelijks een mis opgedragen.

Verwarming kerk.
Door de nog steeds hoge energieprijzen hebben we moeten besluiten om de kerk minimaal 10 graden te houden voor behoud van het pand en het interieur. Bij gelegenheid zal het iets warmer worden gestookt.
Maar een warme jas voor een gewone H. Mis is zeker een aanrader.

Kerkbijdrage
Met alleen een waarderende bijdrage kan onze parochie niet in stand worden gehouden. Daarom vragen wij u mee te doen met de kerkbijdrage om de stijgende normale jaarlijkse lasten van onze parochie te kunnen betalen. Gelukkig worden talloze uitgaven opgevangen door de inzet van vele vrijwilligers. Zonder hen zouden de kosten niet op te brengen zijn. Er is gewoonweg geld nodig om ook uw parochie draaiende te houden. De parochiecommissie en uw pastoor waarderen in het bijzonder diegenen die al meedoen aan de kerkbijdrage of anderszins onze parochie steunen. Dank u wel.

De kerkbijdrage is vrijwillig. Elk bedrag is welkom. Indien uw bijdrage minimaal € 90,- per jaar is, dan hoeft u niet te betalen voor een trouw- of rouw- c.q. jubileumdienst. Voor wie niet met de kerkbijdrage meedoet, zijn de kosten conform het geldende tarief. (De kerkbijdrage wordt door de belastingdienst – onder voorwaarden – aangemerkt als een gift.) Wij vragen u om toch zeker te overwegen om dit jaar uw bijdrage te verhogen naar kunnen. Dit is op vrijwillige basis en wij zullen u er zeer dankbaar voor zijn.

Betaling per bank
Uw kerkbijdrage kunt u betalen op bankrekeningnummer NL94RABO01403.01.879  ten name van de Parochie Ospel met vermelding van “kerkbijdrage 2024”. De parochianen met een automatische betaling vragen wij om het bedrag aan te passen naar € 90,–. Met dank aan allen die het werk in onze parochie financieel en/of anderszins steunen. Voor informatie of wijzigingen kunt u contact opnemen met
dhr. J. Hermans tel: 0495-633786.

Parochiecommissie Parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Ospel,

Uw pastoor A. Koumans o.m.i.

BEKNOPT FINANCIEEL VERSLAG PAROCHIE OSPEL

De belangrijkste inkomsten van UW PAROCHIE zijn de bijdragen door de parochianen aan de gezinsbijdrage en de collectes.

De gezinsbijdrage vanaf 2021 tot en met 2023 zijn als volgt:

2021    € 32.896,91

2022    € 31.675,84

2023    € 34.377,94

De opbrengst van de collectes voor de jaren 2021 tot en met 2023 zijn als volgt:

2021    €   6.145,79 -/- € 800,00(afdracht wereldkerk) = € 5.345,74

2022    €   8.038,42 -/- € 704,83(afdracht wereldkerk) = € 7.333,59

2023    €   9.716,45 -/- € 741,40(afdracht wereldkerk) = € 8.975,05

Verder heeft de Parochie nog inkomsten uit H. Missen, huwelijken, uitvaarten, offerkaarsen en overige diensten, alsmede inkomsten uit begraafplaats en giften.

Daartegenover staan natuurlijk ook uitgaven.

Voor de jaren 2021 tot en met 2023 waren de uitgaven voor de energiekosten als volgt:

2021    € 12.006,02

2022    € 17.992,77 Dit komt door de hoge voorschotten

2023    € 13.364,00 Tot en met april hebben we nog een hoog voorschot betaald. Vanaf juni zijn we een voorschot gaan betalen van € 800,00 per maand.

Verder zijn de uitgaven voor de Parochie: het salaris, sociale lasten, onkostenvergoeding, onderhoud gebouwen, kosten H. Missen, beheerskosten, zakelijke lasten en verzekeringen

(€ 7.853,91), verplichte en vrijwillige bijdragen, koren, misdienaars, vrijwilligers en de kosten van de pastorie.

De resultaten van de exploitatie (inkomsten minus lasten) over de jaren 2021 tot en met 2022 zijn als volgt:

2021    € 14.526,83 negatief

2022    € 26.995,58 negatief

De jaarrekening 2023 is nog niet gereed, maar gezien het verloop van de exploitatie verwachten we een klein positief resultaat. Dit komt doordat we een behoorlijk bedrag terugontvangen hebben aan energiekosten. En per 1 mei ontvangen we huur voor de pastorie naar aanleiding van het ontslag van pastoor en de regeling die we getroffen hebben met zijn congregatie O.M.I..

De kerk is een plek die inspireert. De boodschap, de sacramenten zoals de doop, de gemeenschap, het gebouw, ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef de inspiratie door. Geef aan Kerkbalans. Door betrokken te zijn in woord en daad bouwt u aan uw gemeenschap. U geeft om door te geven.

ZO HOUDT U UW KERK IN BALANS