Actie kerkbalans 2022

Actie Kerkbalans gaat weer van start en hierbij vragen wij uw aandacht voor de normale exploitatie van de kerk en de parochie.
Een tweede coronajaar is voorbijgegaan. Ontwikkelingen binnen onze samenleving maken het er voor onze parochie niet gemakkelijker op. Nog steeds kunnen we geen beroep doen op de overheid om onze teruggelopen inkomsten te kunnen aanvullen. De begroting voor 2022 pakt dan ook dramatisch uit en zal hopelijk geen waarheid worden. De inkomsten van de gezinsbijdrage zijn in 2021 wel redelijk op peil gebleven. Daarvoor onze hartelijke dank!  Bijgaand treft u een beknopt financieel verslag aan.  

Renovatie van de H. Hartbeeldengroep en de Kapel van de O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand
De renovatie van de H. Hartbeeldengroep is afgerond en het beeld is weer in haar oude luister hersteld.
De Kapel aan de Klaarstraatzijweg zal dit komend voorjaar -2022- worden gerenoveerd. Hoewel wij proberen via subsidies deze onkosten te dekken, lukt dit lang niet altijd en hebben wij ook uw bijdrage nodig.

Verwarming kerk
De verwarming van onze kerk is inmiddels alweer meer dan 40 jaar oud. Er staat een zeer grote onderhoudsbeurt op stapel of een eventuele vervanging van de huidige verwarming. Zonder verwarming kan ons monumentale kerkgebouw helaas niet. Want door vocht wordt er zowel aan het orgel als aan het gebouw zelf veel schade aangericht.
Vóór de volgende winter zullen wij een besluit moeten nemen als we kerstmis 2022 tenminste weer warm de nachtmis willen vieren. Wij zullen ook hiervoor weer op uw financiële steun een beroep moeten doen.

Kerkbijdrage
Met alleen een waarderende bijdrage kan onze parochie niet in stand worden gehouden. Daarom vragen wij u mee te doen met de kerkbijdrage om de normale jaarlijkse lasten van onze parochie te kunnen betalen. Gelukkig worden talloze uitgaven opgevangen door de inzet van vele vrijwilligers. Zonder hen zouden de kosten niet op te brengen zijn. Er is gewoonweg geld nodig om ook Uw parochie draaiende te houden. De parochiecommissie en uw pastoor waarderen in het bijzonder diegenen die al meedoen aan de kerkbijdrage of anderszins onze parochie steunen. Dank u wel.

De kerkbijdrage is vrijwillig. Elk bedrag is welkom. Indien uw bijdrage minimaal € 80,- per jaar is, dan hoeft u niet te betalen voor een trouw- of rouw- c.q. jubileumdienst. Voor wie niet met de kerkbijdrage meedoet, zijn de kosten conform het geldende tarief. (De kerkbijdrage wordt door de belastingdienst – onder voorwaarden – aangemerkt als een gift.)

Betaling per bank
Uw kerkbijdrage kunt u betalen op bankrekeningnummer NL94RABO01403.01.879 ten name van de Parochie Ospel met vermelding van “kerkbijdrage 2022”. Met dank aan allen die het werk in onze parochie financieel en/of anderszins steunen. Voor informatie of wijzigingen kunt u contact opnemen met
dhr. J. Hermans tel: 0495-633786.

Parochiecommissie Parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Ospel,

Uw pastoor A. Koumans o.m.i.

 

Beknopt financieel verslag Parochie Ospel

De belangrijkste inkomsten van UW PAROCHIE zijn de bijdragen door de parochianen aan de gezinsbijdrage en de collectes.

 

De gezinsbijdrage vanaf 2019 tot en met 2021 zijn als volgt:

 

      2019     € 33.144,81

      2020     € 32.885,56

      2021     € 32.896,91

 

De opbrengst van de collectes voor de jaren 2019 tot en met 2021 zijn als volgt:

 

2019     €   9.983,32

2020     €   5.831,79 -/- € 503,62(afdracht wereldkerk) = € 5.328,17

2021     €   6.145,79 -/- € 800,00(afdracht wereldkerk) = € 5.345,74

 

Verder heeft de Parochie nog inkomsten uit H. Missen, huwelijken, uitvaarten en overige diensten, alsmede inkomsten uit begraafplaats en giften.

 

Daartegenover staan natuurlijk ook uitgaven.

 

Voor de jaren 2019 tot en met 2021 waren de uitgaven voor de energiekosten als volgt:

 

2019     €  10.580,24

2020     €    6.653,43

2021     €  12.006,02

 

Verder zijn de uitgaven voor de Parochie: de salarissen, sociale lasten, onkostenvergoedingen, huishouding, onderhoud gebouwen, kosten H. Missen, beheerskosten, zakelijke lasten en verzekeringen (€ 8040,25), verplichte en vrijwillige bijdragen, koren, misdienaars, vrijwilligers en de kosten van de pastorie.

 

De resultaten van de exploitatie (inkomsten minus lasten) over de jaren 2018 tot en met 2020 zijn als volgt:

 

2018    €  10.941,70 negatief

Hierin zitten ook de extra kosten in verband met de restauratie van de kerktoren.

2019    € 12.087,00 negatief

2020    €   6.638,33 negatief

 

Het negatief resultaat voor 2020 komt doordat we de kerk niet hebben hoeven te verwarmen wegens de Lock down. Voor 2021 zal het resultaat wederom hoger zijn.

 

De kerk is een plek die inspireert. De boodschap, de sacramenten zoals de doop, de gemeenschap, het gebouw, ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef de inspiratie door. Geef aan Kerkbalans. Door betrokken te zijn in woord en daad bouwt u aan uw gemeenschap. U geeft om door te geven.

Zo houdt u uw kerk in balans