Publicaties 2019-01-17T14:22:26+00:00

Onthulling eindbedrag crowdfundingsgactie

Nog één keer komen we bij elkaar. Niet om acties te bedenken, bakstenen te tellen of plannen af te stemmen. Nee, dit keer om te proosten en terug te kijken op het geslaagde crowdfundingsproject “Same sterk vör oos kerk”.

Het is dinsdagavond 15 januari 2019. We staan met de leden van het comité “Same sterk vör oos kerk” en het parochiebestuur in het Peeljuweel. Er heerst een ontspannen sfeer en allen zijn we benieuwd naar het eindsaldo.

Antoine Hekers houdt zijn laatste speech als voorzitter van het actiecomité. “Het was een bijzondere ervaring om dit project samen te doen. Een project waar ieder naar vermogen aan heeft bijgedragen, zijn netwerk heeft ingezet, zijn vrije tijd aan heeft gespendeerd. Een oproep waar Ospel en omgeving massaal gehoor aan heeft gegeven.“

En dan is het moment daar; de onthulling van het eindsaldo. Pastoor Koumans wordt naar voren geroepen om als voorzitter van de parochiecommissie de cheque in ontvangst te nemen. Als een heuse Winston Gerschtanowitz trekt Antoine de cheque langzaam uit de envelop. Achteraan beginnend: 73 eurocenten ….153 Euro …. Om de spanning op te bouwen vraagt Antoine nog even naar het bedrag dat ingezameld moest worden…. 45.000 Euro roepen de aanwezigen en dan ontstaat er een magisch moment; een stilte die slechts een fractie van een seconde duurt waarin we het bedrag op ons laten inwerken, gevolgd door enthousiast geklap en gejoel. € 61.153, 73. Ja, u leest het goed; eenenzestigduizendhonderddrieënvijftig Euro en 73 Eurocent heeft Ospel en omgeving gedoneerd.

Pastoor Koumans dankt alle mensen van het actiecomité en de parochiecommissie en zegt blij te zijn dat dit, in zijn tijd als pastoor van Ospel, is gerealiseerd. Henk Hermans vertelt over het proces van subsidies binnenhalen, de renovatie zelf en de hobbels die genomen moesten worden. Sjef Geuns haalt in zijn speech vol mooie anekdotes, nog eens de verschillen aan tussen het vergaderen van vroeger en hoe tegenwoordig wordt vergaderd; met de telefoon in de hand om genomen besluiten meteen om te zetten in actie. Hij dankt namens de Vrienden van de parochie iedereen voor zijn inzet.

De bitterballen verschijnen op de bar en wij vieren een bescheiden feestje. Het actiecomité en de parochiecommissie willen iedereen die op welke manier dan ook zijn (bak)steentje heeft bijgedragen aan deze geweldig geslaagde actie, bedanken. BEDANKT, BEDANKT, BEDANKT.

Uitnodiging benefietconcert.

Jagersvereniging St. Hubertus te Ospel komt in actie voor de Kerk.

Tijdens de jaarvergadering van Jagersvereniging St. Hubertus  op 22 maart 2018 in De Dorsherberg te Ospel is door het bestuur een cheque t.w.v. € 300,00 ten behoeve van de actie “Same sterk vör oos kerk” aan Meneer Pastoor A. Koumans overhandigd.

Zo hebben de Jagers van Ospel die lid zijn van St. Hubertus ieder één steen gedoneerd voor de restauratie van onze kerk.

Het Comité “Same sterk vör oos kerk” is zeer blij met deze donatie en bedankt het bestuur en de leden van Jagersvereniging St. Hubertus dan ook voor dit mooie bedrag.

 

Hoe kunt u een steen adopteren?

Door € 15,00 of een veelvoud daarvan over te maken op NL63 RABO 0319 4215 70 t.n.v. “Samen Sterk voor onze kerk”.

Ook onze schoolkinderen komen in actie!

Het ziet er naar uit dat vanaf woensdag 13 december het steiger rond de kerktoren afgebroken wordt ! Eerst worden nog enkele loodslabben aangebracht, de wijzers en wijzerplaten van de kerkklok teruggeplaatst en duivenwering aangebracht voor de galmgaten en op enkele mergelranden. En na het slopen van het steiger dient het voegwerk bij de kerkingang nog te gebeuren.
Vóór Kerstmis zal het vertrouwde straatbeeld dus weer terugkeren met een geheel gerestaureerde kerktoren, waaraan vele parochianen een steentje hebben bijgedragen.

Ook onze schoolkinderen komen in actie !

Zij gaan voor de restauratie van de kerktoren originele kerststukjes maken en gebruiken daarbij leien van de kerktoren, die vervangen moesten worden. Onder leiding van leerkrachten en vrijwilligers gaan zij in de blokhut van Jong Nederland aan de slag om met oase, kaarsen, groen en versierselen kerststukjes te maken. Leerlingen uit alle groepen mogen meewerken.
Dat schoolkinderen gebruik maken van leien is niet nieuw. Een eeuw geleden werd op school door de meester met krijt op het schoolbord geschreven en de leerlingen gebruikten een griffel en een lei om te leren schrijven en rekenen ! 
De kerststukjes worden vervolgens te koop aangeboden tijdens de kerstmarkt op vrijdag 15 december bij het Thomashuis te Ospeldijk en bij de Phicoop op zaterdag 16 december. Op zondag 10 december kunnen de kerststukjes van de schoolkinderen ook besteld tijdens de kerstmarkt van de Zonnebloem. Deze worden dan na 15 december thuis afgeleverd.
De restauratie nadert dus zijn voltooiing, maar er komen nog heel wat rekeningen binnen. Een baksteen adopteren blijft nog mogelijk door € 15,- of een veelvoud van dit bedrag, te storten op banknummer NL63 RABO 0319 4215 70 ten name van Samen sterk voor onze kerk. U ontvangt als aandenken van uw medewerking een fraai certificaat.

Met dank namens het restauratiecomité.

Restauratie kerktoren Ospel ligt op schema, 1560 bakstenen geadopteerd !

 

 

Er zijn inmiddels 1560 bakstenen geadopteerd ! Wie dit project een warm hart toedraagt, kan nog steeds een of meerdere bakstenen adopteren. Zij doen dit door € 15,- of een veelvoud van dit bedrag, te storten op banknummer NL63 RABO 0319 4215 70 ten name van Samen sterk voor onze kerk. De maand erna ontvangt de schenker een certificaat van de gift(en).

Regelmatig krijgen we vragen over de stand van zaken m.b.t. de restauratie van de kerktoren. Deze ligt goed op schema. Het zal enkele weken langer in beslag nemen omdat er sprake is van meer werk. Echter er zijn ook meevallers. Een meevaller is dat de er minder werk is aan de torenschoot (daar waar de spits met de leien op de muren ligt). In de begroting werd uitgegaan van het vervangen van 11 rijen leien, omdat deze te kort zijn en dat er bij stevige wind regenwater onder kan komen. Nu blijkt dat 3 rijen vervangen voldoende is. Dus een meevaller. Een tegenvaller is het aantal te vervangen stenen (in te boeten stenen). Er is uitgegaan van 3000 stenen. Dit zullen er echter meer worden. Waarschijnlijk worden dit ongeveer 5000 stenen. Dit komt omdat gebleken is dat de herstelwerkzaamheden na de oorlog te primitief zijn uitgevoerd. Gezien de economische situatie toen (gebrek aan alles) is dit wel begrijpelijk. Echter nu blijkt dat de stukken muur die toen hersteld zijn nauwelijks in verband gemetseld zijn met de oude muur. Hierdoor onvoldoende hechting met gevolg dat er vocht achter komt dat bij bevriezing uitzet en breuken veroorzaakt. Op termijn zouden hierdoor grotere stukken muur los kunnen komen.
Dit alles maakt dat de werkzaamheden iets langer gaan duren.
Met het uitkappen van de voegen is men gereed. Ook zijn inmiddels op 11 steigervloeren de stenen al vervangen en op 8 steigervloeren is men ook al gereed met het voegwerk. Inmiddels zijn de leien aan de torenschoot vervangen en is de torenspits ook gecontroleerd. Daarnaast zijn de mergelranden daar waar nodig gerepareerd.
Wat dient dan nog te gebeuren:
Vervangen stenen op 2 steigervloeren en nog voegen op 4 steigervloeren.
Herstel van enkele glas in lood ramen.
Enkele galmborden vervangen.
IJzers waarmee de galmborden bevestigd zijn roestvrij maken.
Bekroningen van de 4 hoektorentjes roestvrij maken.
Duiven werend gaas aanbrengen voor galmgaten. Op de mergelranden aan de voorkant van de toren komt ook duiven werend draad, zodat de vervuiling voor de ingang van kerk drastisch zal verminderen.
Aansluiting van de trappentoren aan de toren, hout en lood vervangen.

De extra kosten van het groter aantal stenen vangen we op met het minderwerk en de post onvoorzien. De inzet is om binnen de opgestelde begroting te blijven.

Dan zijn er 2 zaken die we thans ook willen aanpakken omdat het steiger er tocht staat.
Uitnemen en bijschilderen van een groot glas in loodraam.
Grondige beurt van het torenuurwerk.
Door dit nu mee te nemen zijn we goedkoper uit omdat het steiger er toch staat.
Totaal zullen deze laatste 2 zaken ruim € 15.000 extra gaan kosten.

Omstreeks eind november zal het metsel en voegwerk gereed zijn. Daarna volgen de andere werkzaamheden en in begin december zal het steiger afgebroken worden.

Boeren trekken beurs voor kerktorens

Boeren en tuinders in Nederweert schenken 2.000 euro aan de kerktorens in Nederweert en Ospel.
“De kerktorens bepalen voor een belangrijk deel de uitstraling van een dorp”, legt voorzitter Hans
Bovend’eerdt de schenking namens zijn LLTB-afdeling Weerterland uit. “Dat gaat ons aan het
hart.”
“Als agrariërs zijn we onlosmakelijk verbonden aan onze omgeving, waarbij we dan ook nauw
betrokken zijn”, gaat Bovend’eerdt verder. “Dat gaat verder dan het buitengebied en het land dat
wij bewerken en verzorgen, daar horen ook de kernen en de lokale gemeenschappen bij.”
Zowel de kerktoren van de St. Lambertusparochie in Nederweert als de kerktoren van de parochie
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Ospel zijn aan renovatie toe. In Ospel zijn de werkzaamheden
al begonnen. Subsidies blijken de kosten niet te dekken en daarom zijn in zowel Nederweert als in
Ospel comités werkzaam die gelden werven om beide renovaties mogelijk te maken.
Het bestuur van de LLTB-afdeling Weerterland heeft besloten aan beide comités ieder 1.000 euro
te schenken als bijdrage van de agrarische sector Nederweert en Ospel. Afdelingsvoorzitter Hans
Bovend’eerdt overhandigt de cheques op donderdag 26 oktober.

Folder ‘Same sterk vör oos kerk’

Facebook